Život v řádu

Projekt revitalizace kláštera Kladruby.

Jednotlivé objekty v areálu kláštera byly následkem dlouholetého degradujícího využití, nevhodných přestaveb a úprav v období po zrušení kláštera v roce 1785 až do konce 60. let 20. století a v důsledku naprosto nedostačující údržby, ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Stavební zásahy související s utilitárním využitím nerespektovaly kulturní a historické hodnoty areálu.

K zásadnějším opravám bylo přistoupeno až v 70. letech 20. století v době, kdy klášterní areál převzalo do správy Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, předchůdce dnešního NPÚ. Projektu předcházejí již provedené práce rozsáhlého statického zajištění jednotlivých klášterních budov, opravy krovových konstrukcí a střešních plášťů, které byly základem záchrany fyzické podstaty staveb v klášterním komplexu. Vedle toho byla provedena velmi náročná obnova podstatné části vnějšího pláště klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. U budovy nového konventu byla v minulých letech realizována obnova zaniklého zastřešení, oprava dvorních fasád a oprava a restaurování východního průčelí nového konventu včetně úpravy jeho vstupní části.

Projekt "Život v řádu" je logickým vyústěním předchozích činností souvisejících se záchranou a obnovou areálu a s hledáním odpovídající náplně do dosud nevyužívaných částí klášterního komplexu v souladu s jeho historickou a kulturní tradicí, s významem a postavením národní kulturní památky v regionu.

život v řádu

Projekt obsahuje:

  • Stavební obnovu exteriérů a interiérů Nového konventu a Starého konventu.
  • Rehabilitaci a vybudování konventní zahrady na rajském dvoře Starého konventu.
  • Rozšíření prohlídkových tras o nově zpřístupněné interiéry, včetně instalace historického mobiliáře (zahrnuje restaurování, novou výrobu a pořízení historických kusů).
  • Zkvalitnění sociálního a technického zázemí a služeb, poskytovaných návštěvníkům památkového objektu (WC a klidová zóna).
  • Digitalizaci objektů, která bude využita pro prezentaci vývoje historického jádra kláštera a virtuální prohlídku v elektronických médiích.

Cílem projektu je pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou je oprava objektů se zhoršeným stavebně technickým stavem, který je v několika místech na hranici havárie. Stavební obnova starého konventu, rajského dvora starého konventu a části nového konventu umožní vybudování nových prohlídkových tras a zpřístupnění dosud nepřístupných částí areálu. Nabídka prohlídkových tras se rozšíří o okruh zaměřený na klášterní život a expozici věnovanou působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech.

Základní parametry projektu

žadatel/příjemce: Národní památkový ústav

registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326

stav: realizace projektu

doba trvání projektu: 2016 - 2020

celkové výdaje projektu: 119 638 246,- Kč

zdroje financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 85%, státní rozpočet 15%
 

operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020

prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

výzva: č. 13 – Revitalizace vybraných památek