Návštěvní řády

Pravidla a doporučení pro návštěvníky klášterního areálu.

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU

Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části:

 • Části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)
 • Části objektu volně přístupné veřejnosti (zahrada, park, příkopy, nádvoří atp.) od 1. dubna do 31. října příslušného roku denně mimo pondělí od 9.00 do 18.00 hodin
 • Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „Návštěvní okruhy“, které jsou přístupné pouze s průvodcem.

Návštěvní okruhy objektu jsou veřejnosti přístupny takto:

 • duben a říjen: so, ne a sv. 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
 • květen: út – čt 13.00 – 16.00,   pá – ne  10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
 • červen až srpen: út - ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
 • září: út – ne 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00

Délka prohlídky: cca 60 minut. Maximální počet osob v prohlídce: 45

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 • Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena vždy 10 minut před začátkem první prohlídky.
 • Čas první prohlídky a intervaly mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 • Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob, a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud vyžadují samostatnou prohlídku pouze pro svou skupinu, která je menší, než je maximální možný počet osob ve skupině uvedený v přehledu návštěvních okruhů v bodě 1), zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 • Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem nebo pomocí elektronického rezervačního systému se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

 • Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu.
 • Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku). U návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně vyznačen čas prohlídky, pro který je prohlídka platná.  
 • Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 • Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 • Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 • Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný Cenový výměr.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 • Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto Návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto Návštěvním řádem.
 • Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup pouze v doprovodu dospělých, kteří jsou za chování dětí zodpovědní. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu objektu se řídí obecně závaznými předpisy.
 • V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 • V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru jakákoli zavazadla a jiné předměty mimo k tomu vyhrazené prostory.
 • Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

 

Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 • Návštěvníci jsou v objektu povinni řídit se pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 • Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.
 • Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.
 • V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Případná místa pro kouření jsou vyhrazená piktogramem/instalací popelníků. V případě požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 • Z důvodu bezpečnosti je zakázáno do objektu vnášet jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.
 • Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.
 • Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 • V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).
 • Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
 1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
 2. během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;
 3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
 4. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
 5. trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu a zahradách, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;
 6. jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;
 7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť,
 8. umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a na návštěvnické okruhy je vstup se psy a jinými zvířaty zcela zakázán.
 • V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 • V interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie je povoleno fotografování bez užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoliv další osvětlovací a pomocné techniky. V ostatních interiérech prohlídkových tras je fotografování zakázáno. Filmování je zakázáno ve všech interiérech kláštera Kladruby.                                                                                                                                                                                                     
 • V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 • Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích.   
 • Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.
 • Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu, do jehož kompetence spadá také řešení případných sporných záležitostí.

 

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích, tel.: 386 356 921, e-mail: ups.budejovice.pr@npu.cz
 • Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2016 a současně se ruší dosavadní řád.