Život v řádu aktuálně

Informace o postupu realizace projektu.

   
prosinec 2017 Práce na instalaci nových prohlídkových tras - úprava náplně jednotlivých expozičních prostor, příprava restaurování mobiliáře, restaurátorské záměry. Schvalování zadávací dokumentace na VZ na projektanta DSP.
listopad 2017 Práce na instalaci nových prohlídkových tras - úprava náplně jednotlivých expozičních prostor, příprava restaurování mobiliáře, restaurátorské záměry. Vyhlášení VZ na TDS a koordinátora BOZP, schvalování zadávací dokumentace na VZ na projektanta DSP.
říjen 2017 Práce na instalaci nových prohlídkových tras - úprava náplně jednotlivých expozičních prostor, příprava restaurování mobiliáře. Schvalování zadávací dokumentace na VZ na TDS a koordinátora BOZP, příprava zadávací dokumentace na VZ na projektanta DSP.
září 2017 Návrh na jmenování řídícího výboru a projektového týmu, probíhá činnost pracovního týmu na instalace nových prohlídkových tras. Příprava zadavací dokumentace na VZ na TDS a koordinátora BOZP.
srpen 2017 Rozpracování libreta na nové prohlídkové trasy, ustavení projektového týmu a nastavení způsobu jeho fungování.
červenec 2017 Příprava VZ na adrministrátora veřejných zakázek, rozpracování libreta na nové prohlídkové trasy.
10. 7. 2017 Podepsáno Rozhodnutí ministra kultury o poskytnutí dotace pro projekt NKP Klášter Kladruby - Život v řádu.
duben 2016 - prosinec 2016 Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a anylýza rizik.
31. 3. 2016 Podání žádosti o podporu do 13. výzvy IROP - Revitalizace vybraných památek - SC 3.1.
srpen 2015 - březen 2016 Zahájení realizace přípravy projektu Život v řádu - stavebně historické a restaurátorské průzkumy, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu.