Žijeme Život v řádu

Aktuální informace o postupu realizace projektu.


říjen 2020 – stavební práce

Dokončování bouracích prací - snižování podlah na původní úroveň v přízemí severního křídla Nového konventu. Ambitová chodba v prvním patře - úprava štukových omítek stěn a kleneb, oprava případně doplnění chybějících částí říms a zdobných prvků pilířů, odbourání betonové dlažby v severní části a kamenné dlažby ve východní části chodby. Realizace zazdívek v přízemí Nového konventu mezi ambitovou chodbou a bývalou klášterní kuchyní. Instalace elektrorozvodu v místnostech budoucích expozic ve Starém i Novém konventu. Oprava omítek schodišťové věže, oprava (dozdění a omítnutí) dvou komínů na střeše Starého konventu. Rajský dvůr – postupné zvyšování úrovně rajského dvora, pokládka bentonitové rohože, umístění dvou retenčních nádrží na dešťovou vodu a vyzdění základu pro kašnu. Provedení první vrstvy odsolovací omítky na fasádě Staré prelatury a Nového konventu v prostoru rajského dvora. Umístění nové trafostanice v prostoru bývalých pivovarských sklepů za jižním křídlem Nového konventu, výkop a pokládka kabelu VN od trafostanice po sloup ČEZ.


září 2020 – stavební práce

Bourací práce v novém a starém konventu – dokončení odstranění příček v ambitových chodbách, vybourání zazdívky schodiště ve východním křídle nového konventu, snižování podlahy na původní klášterní úroveň v přízemí severního křídla nového konventu. Drážkování tras pro rozvody elektřiny a slaboproudu a opravy omítek v ambitových chodbách starého i nového konventu. Vyklízecí práce v krovu starého konventu. Postupné zvyšování úrovně rajského dvora, vyzdění revizních šachet k odvodňovacím štolám, odbourávání přizdívky u klášterního kostela, vyzdění izolační odvětrávací přizdívky na jižní a západní straně dvora, dočištění a dočasná ochrana nálezu cihelné dlažby u fasády kostela. Instalace vodovodního potrubí ze vstupního nádvoří do přízemí starého konventu. Vytyčení trasy vedení VN a realizace protlaku pod silnicí jako součásti připojení VN nové trafostanice.


září 2020 - příprava expozice

Science In centrum, z. ú. zpracoval dokumentaci k instalaci místnosti Camery obscury, která bude součástí nové klášterní trasy.


září 2020

Při odbourávání přizdívky u jižní fasády klášterního kostela byla odkryta zřejmě podlaha původní (a dnes již neexistující) ambitové chodby.


září 2020 – příprava expozice

Vydáno závazné stanovisko na osazovací plán rajského dvora, který navrhla Jarmila Skružná z Botanické zahrady hl. m. Prahy. Na plánu se pracovalo od roku 2019, jeho řešení prezentuje různé typy klášterních zahrad a v konečném návrhu je celkem 84 druhů rostlin.


26.8.2020 – příprava expozice

Zkouška realizace kreseb na kletovou omítku v místnosti noviciátu. Kresbu uhlem včetně fixace provedl ilustrátor Pavel Trnka.


12. 8. 2020

Slavnostní zahájení stavební části projektu v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.


červenec, srpen 2020 – příprava expozice

V rámci provádění stavebních prací byl v jedné z místností budoucí trasy Zámek nalezen pozůstatek pivovaru – podle historických plánů se jedná zřejmě o „Vorwärmerraum“, místnost vedle bývalé varny pivovaru. Prostor bude prezentován veřejnosti a původně připravená expozice bude přesunuta do jiné místnosti ve východním křídle nového konventu.


červenec, srpen 2020 – stavební práce

Bourací práce ve všech stavebních objektech (nový konvent, starý konvent, rajský dvůr starého konventu) – odstranění příček v ambitových chodbách, vybourání zazděných dveřních otvorů, odstranění poškozených nebo nevhodných podlah v ambitu starého konventu, vyklizení místností budoucí expozice trasy Zámek a sejmutí vegetační vrstvy na rajském dvoře. Vyklízecí práce v krovu starého konventu. Odstranění novodobé výmalby a opravy omítek v ambitových chodbách starého a nového konventu. Postupné odkrytí odvodňovacího systému rajského dvora a jeho opravy a prodloužení štol dle projektové dokumentace, odbourání přizdívky na východní straně dvora. Příprava plochy na umístění nové trafostanice u jižního křídla nového konventu


16. 7. 2020

Předání staveniště firmě OHL ŽS, a.s. – začíná realizace stavební části projektu.


květen 2020

U Miloslava Šípa ve Skaličanech bylo objednáno 546 sazenic růží na rajský dvůr. Jedná se o odrůdy Jásdi Szeutkút, Alberich, Gabriele Privat a Zsilinsky István. Růže budou dodány na podzim roku 2021.


1. 4. - 6. 5. 2020

Opakování výběrového řízení na realizaci stavebních prací projektu Život v řádu. Napodruhé byl úspěšně vybrán dodavatel – firma OHL ŽS, a.s.


březen 2020

Schváleno prodloužení termínu dokončení realizace projektu do 31. 12. 2022.


leden – duben 2020

Zpracování projektové (výrobní) dokumentace pro výrobu kopií a replik historického mobiliáře do nových expozic.


říjen 2019 – únor 2020

Stěhování soch M. B. Brauna z ambitové chodby na zámek Valeč, zajišťoval Mgr. Martin Široký, akademický sochař a restaurátor.


10. 9. – 29. 10. 2019

Proběhlo první výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které bylo zrušeno 24. 1. 2020 a dodavatel nebyl vybrán.


červen 2019

Schválena redukce rozsahu projektu Klášter Kladruby - Život v řádu. V průběhu zpracování dokumentace pro provádění stavby byly objeveny dosud neznámé nálezy (freska v kapli starého konventu, úroveň podlah sally terreny apod.), dále bylo rozpracováno konstrukční řešení rajského dvora a další dosud chybějící řešení obnovy interiérů. Došlo tak k navýšení objemu prací v opravovaných částech areálu kláštera. S tím (a také s obecným zvýšením cen stavebních prací) souviselo navýšení rozpočtu stavebních prací na dvojnásobek původní částky. Bylo tedy nutné redukovat rozsah opravovaných částí v projektu a současně dodržet závazné indikátory projektu (zvýšení počtu návštěvníků, počet revitalizovaných památkových objektů a zahrad, realizace infrastrukturních opatření).  Rozsah projektu byl zredukován a opravovat se prozatím nebudou kaple Nového konventu, salla terrena, barokní schodiště a ambitové chodby v přízemí a prvním patře západního a jižního křídla Nového konventu. Zároveň s touto změnou bylo schváleno prodloužení termínu dokončení realizace projektu do 13. 10. 2021.


duben 2019 - květen 2019

Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací.


březen 2019

Začíná příprava návrhů na vstupní expozici historie – tato instalace není placena z projektu IROP, ale bude součástí nové prohlídkové trasy Klášter. Postupně (až do roku 2022) bude vytvořen architektonický návrh expozice, vyrobeny hlavní exponáty – model kláštera a mapa klášterního panství, sepsány doprovodné texty na panely.


srpen – září 2018

Doplňující restaurátorský průzkum omítek interiérů nového a starého konventu. Nalezena barokní freska v kapli starého konventu.


duben 2018 – listopad 2018

Zpracování prováděcí projektové dokumentace Ing. arch. Richardem Cibikem (FACIS architekti). Dokumentace vychází ze schválené PD pro stavební povolení a je zpracována pro Nový konvent (část), Starý konvent, Rajský dvůr Starého konventu a areálové sítě


13. 2. – 23. 3. 2018

Opakované výběrové řízení na zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkon činnosti autorského dozoru.


3. 1. – 5. 2. 2018

První výběrové řízení na zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkon činnosti autorského dozoru, které bylo zrušeno 5. 2. 2018.


prosinec 2017 – březen 2018

Práce na instalaci nových prohlídkových tras - úprava náplně jednotlivých expozičních prostor, příprava restaurování mobiliáře, restaurátorské záměry. Schvalování zadávací dokumentace a vyhlášení VZ na projektanta DPS.


22. 11. – 5. 12. 2017

Opakované výběrové řízení na koordinátora BOZP. Vybrán byl Ing. Lubomír Klajsner. Opakované výběrové řízení na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) během realizace stavby. Vybrána firma Saffron Universe s.r.o. z Prahy.


2. 11. – 14. 11. 2017

První výběrové řízení na koordinátora BOZP, které bylo zrušeno 16. 11. 2017. První výběrové řízení na výkon činnosti technického dozoru stavebníka, které bylo zrušeno 15. 11. 2017.


říjen - listopad 2017

Práce na instalaci nových prohlídkových tras - úprava náplně jednotlivých expozičních prostor, příprava restaurování mobiliáře, zpracování restaurátorských záměrů. Schvalování zadávací dokumentace a vyhlášení VZ na TDS a koordinátora BOZP, příprava a schvalování zadávací dokumentace na VZ na projektanta DPS.


červenec - září 2017

Příprava VZ na administrátora veřejných zakázek. Rozpracování libreta na nové prohlídkové trasy, ustavení a jmenování projektového týmu a nastavení způsobu jeho fungování, ustavení pracovního týmu na instalaci nových prohlídkových tras (týmy budou svoji činnost vykonávat průběžně po celou dobu realizace projektu), návrh na jmenování řídícího výboru. Příprava zadávací dokumentace na VZ na TDS a koordinátora BOZP.


10. 7. 2017

Podepsáno Rozhodnutí ministra kultury o poskytnutí dotace pro projekt NKP Klášter Kladruby - Život v řádu.


duben 2016 - prosinec 2016

Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a anylýza rizik.


31. 3. 2016

Podání žádosti o podporu do 13. výzvy IROP - Revitalizace vybraných památek - SC 3.1.


září – prosinec 2015

Restaurátorské průzkumy omítek v novém a starém konventu. Stavebně technický průzkum krovu starého konventu.


srpen 2015 - březen 2016

Zahájení realizace přípravy projektu Život v řádu - stavebně historické a restaurátorské průzkumy, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu.