Život v řádu aktuálně

Informace o postupu realizace projektu.

duben 2016 - prosinec 2016 Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a anylýza rizik.
31. 3. 2016 Podání žádosti o podporu do 13. výzvy IROP - Revitalizace vybraných památek - SC 3.1.
srpen 2015 - březen 2016 Zahájení realizace přípravy projektu Život v řádu - stavebně historické a restaurátorské průzkumy, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu.