Žijeme Život v řádu

Aktuální informace o postupu realizace projektu.

Souhrnné informace o projektu "Klášter Kladruby - Život v řádu" naleznete zde.


září 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování opravy omítek v průjezdu na dvůr Nového konventu. Pokračování modelace říms v jižní části přízemí východního křídla. Oprava schodiště z 19. století ve východním křídle (broušení), osazení kovových madel. Oprava stávajících podlah v mnišských celách (špánování, doplnění chybějících částí). Finální výmalba expozičních místností (zatím bez soklu), stanovení barevnosti a způsobu výmalby bývalé klášterní kuchyně. Sestavení prosklených stěn v přízemí a patře severního křídla ambitu, prověřování certifikace a specifických hodnot dodaného prosklení.

Starý konvent – pokračování opravy západní (vnější) fasády a štítu u klášterního kostela. Oprava podlahy v kapli Starého konventu. Montáž kovového schodiště mezi přízemím a patrem v prostoru bývalé jímky. Oprava podlah v expozičních místnostech (broušení, špánování) a pokračování opravy schodiště na varhany (špánování). Osazení kovových madel na schodiště na varhany a do rajského dvora.

Rajský dvůr – provedení bílého podnátěru kamenného soklu na všech fasádách dvora. Impregnační nátěr cihelné dlažby u kostela v místě původní ambitové chodby.


srpen 2021 – stavební práce

Nový konvent – oprava omítek v průjezdu ze vstupního nádvoří na dvůr Nového konventu ve východním křídle. Provedena pokládka čistých prkenných podlah v expozičních místnostech v patře východního křídla. Dokončení modelace říms v přízemí severní části východního křídla, pokračování v modelaci říms v jižní části přízemí. Příprava na osazení prosklených stěn v přízemí a patře západní části ambitové chodby severního křídla. Oprava položené dlažby ve výstavním sále v přízemí severního křídla. Dokončení zásypu kleneb v zimním refektáři.

Starý konvent – začátek opravy západní (vnější) fasády a štítu u klášterního kostela. Oprava špatně instalovaných kaučukových pásů ve vestavbě toalet v přízemí. Oprava schodiště na varhany (broušení). Modelace říms v kapli Starého konventu. Finální nátěr fasády schodišťové věže.

Rajský dvůr – pokračování výsadby rostlin (záhon V. symbolické rostliny baroka, chodníčky v částech IV. zelenina a koření a II. léčivé rostliny).


2. 8. 2021

V rámci kontrolní pochůzky stavby bylo zjištěno poškození historické rozvodny uložené v přízemí jižního křídla Nového konventu (v neznámém čase a neznámou osobou). V rámci kontrolního dne stavby (5. 8. 2021) byl o této události učiněn zápis do stavebního deníku, poškození historické památky bude nahlášeno KÚ PK. Bylo dohodnuto, že NPÚ zajistí návrh na restaurování historické rozvodny a jejího uvedení do původního stavu.


červenec 2021 – stavební práce

Nový konvent – dokončení odstraňování keramzitového zásypu kleneb v zimním refektáři a jeho nahrazování zásypem s vápenným hydrátem. Provedení restaurátorského průzkumu barevnosti omítek v zimním refektáři. Schválení tvaru a provedení intarzie hvězdy do nové podlahy v zimním refektáři. Začátek montáže dřevěné prohlídkové plošiny v místnosti předehřívače (jeden z nálezů pozůstatků zámeckého pivovaru) a úprava podlahy ve vstupní části místnosti. První vápenný nátěr (bílý) všech místností konventu. Očištění a nátěr izolátorů v přízemí ambitu severního křídla. Modelace říms v přízemí severní části východního křídla ambitové chodby. Odstranění novodobých nátěrů podlah v místnostech instalace mnišských cel.

Starý konvent – první vápenný nátěr (bílý) chodby a expozičních místností v patře Starého konventu. Oprava omítek v interiéru schodišťové věže. Vzorkování tvaru římsy v kapli. Konstrukce hrubých podlah v expozičních místnostech. Příprava na opravu západní (vnější) fasády a štítu u kostela. Dokončení opravy krovu a položení krytiny.

Rajský dvůr – konečný nátěr východní fasády a jižní fasády (nový konvent), demontáž lešení. Dokončení okapových chodníků (v místech po rozebraném lešení) a dláždění u dvouramenného schodiště. Osazení lemování záhonů – kovového mezi mlatem a záhony na úrovni dvora a z dřevěných fošen mezi mlatem a zvýšenými záhony. Realizace mlatových cest. Obohacení substrátu a začátek výsadby rostlin do záhonů (záhon III. symbolické rostliny středověku).


červen 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování odstraňování nepůvodní podlahy v zimním refektáři, vyřezání betonové podlahové desky, odstraňování keramzitového zásypu kleneb. Osazení kamenného portálu do schodiště před zimním refektářem. Pokračování vzorkování barevnosti výmalby interiérů, upřesnění charakteru výmalby v jednotlivých místnostech (ambitová chodba, expozice Windischgrätzů, mnišské cely apod.). První vápenný (bílý) nátěr ambitových chodeb v patře konventu. Oprava dlažby na podestě barokního schodiště v patře konventu. Pokračování opravy prostoru schodiště ve východním křídle Nového konventu. Oprava omítek ve vstupním prostoru východního křídla, položení kamenné dlažby v tomto prostoru. Osvětlovací zkouška na určení přesné polohy svítidel ve vstupním prostoru. Položení dlažby v prostoru nálezu pivovarského topeniště, instalace zábradlí. Osazení dřevěných okenních rámů do kamenných ostění na dvorní fasádě.

Starý konvent – položení plechové krytiny a instalace hrotnice na střechu schodišťové věže. Vložení dřevěných okenních rámů do ostění na dvorní fasádě. Nátěr repasovaných okenních rámů na vnější západní fasádě. Pokračování vzorkování barevnosti výmalby interiérů, upřesnění charakteru výmalby v jednotlivých místnostech (ambitová chodba starého konventu, expozice fraterie a noviciátu apod.). Konstrukce hrubých podlah v expozičních místnostech.

Rajský dvůr – první nátěr barvou na východní a západní fasádě. Příprava záhonů na rajském dvoře – položení jednotlivých vrstev (písek, štěrkopísek, zemina). Příprava pod mlatové cesty (štěrkodrť, štěrk). Položení dlažby v místě původní ambitové chodby.


červen 2021 – příprava expozice

Proběhl výběr v rámci zakázky malého rozsahu „NKP Klášter Kladruby – výroba kopií historického mobiliáře a vybavení expozic – knihvazačství“. Realizace byla zadána Trinity Art s. r. o.


červen 2021 – restaurování

Na restaurování byla 2. - 3. 6. předána zbývající část dřevěného nábytku (nepolychromovaná nefigurální díla ze dřeva)


květen 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic v patře východního křídla a v ambitu v přízemí, částečná rekonstrukce barokního stavu říms a zdobných hlavic v přízemí severního křídla. Pokračování realizace vestavby nových toalet u bývalé klášterní kuchyně. Pokračování opravy prostoru schodiště ve východním křídle Nového konventu. Oprava omítek ve vstupním prostoru východního křídla. Vzorkování barevnosti výmalby interiérů. Schválení konstrukce prosklených stěn v přízemí a patře ambitu severního křídla. Konstrukce hrubých podlah v expozičních místnostech v patře východního křídla. Výběr umístění analytických oken v instalaci mnišských cel. Odstranění nepůvodní kamenné podlahy z místnosti zimního refektáře.

Starý konvent – čištění a oprava poškozených částí omítek v ambitové chodbě a v místnostech expozice. Pokračování opravy krovu, laťování a pokládání krytiny. Dokončení opravy komínů vč. nátěru. Dokončení restaurování fresky v kapli Starého konventu.

Rajský dvůr – pokračování opravy východní a západní fasády rajského dvora, oprava jižní fasády (Nový konvent).  Vzorkování barevnosti fasády schodišťové věže. Pokračování pokládání kamenných okapových chodníků po obvodu dvora.


květen 2021 - restaurování

Na restaurování byla 12. 5. předána část obrazů a dřevěných sochařských děl, 27. 5. byla předána větší část dřevěného nábytku (nepolychromovaná nefigurální díla ze dřeva).


16. 4. - 18. 5. 2021

Proběhlo nadlimitní výběrového řízení na výrobu kopií historického mobiliáře a vybavení expozic v rámci projektu Život v řádu. VŘ bylo rozděleno na části: Dřevěný nábytek a předměty včetně kování (zadáno M Plus spol. s r. o.), Provozní textil (zadáno M Plus spol. s r. o.), Předměty knihvazačství (nezadáno - zrušeno), Expozice Camera Obscura (nezadáno - zrušeno), Erb a rodokmen (nezadáno - zrušeno) a Kovová osvětlovací tělesa (nezadáno - zrušeno).


duben 2021 – stavební práce

Nový konvent - pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic v patře východního křídla a v ambitu v přízemí, částečná rekonstrukce barokního stavu zdobných hlavic v přízemí severního křídla. Realizace vestavby nových toalet (dřevěná kostra, napojení na sítě) v přízemí poblíž bývalé klášterní kuchyně. Položení cihlové dlažby do výstavní místnosti v přízemí severního křídla. Oprava prostoru schodiště ve východním křídle Nového konventu.

Starý konvent – osazení kamenného portálu do vstupního otvoru na venkovní schodiště rajského dvora. Demontáž stávající plechové krytiny střechy věže, statické posouzení dřevěné nosné konstrukce a záklopu střechy a upřesnění postupu obnovy. Pokračování oprav krovu Starého konventu. Schválení barevnosti nátěru oken, odsouhlasení barevnosti nátěru komínů. Vyčištění topeniště barokní niky, ve které byla umístěna nádržka pro ohřev vody. Restaurování barokní fresky v kapli Starého konventu.

Rajský dvůr – vyzdění poprsní zdi dvouramenného schodiště. Položení kamenného pásu evokujícího zeď původní nedochované ambitové chodby.  Pokládání kamenných okapových chodníků podél celého obvodu rajského dvora. Odsouhlasení vzorku mlatu a postupu oprav omítek na východní a západní fasádě dvora (Starý konvent), příprava vzorků omítek na jižní fasádě (Nový konvent). Odsouhlasení postupu zpevňování dochovaných omítek na všech opravovaných fasádách. Oprava východní a západní fasády rajského dvora. Vyzdění schodiště u fasády kostela (SV část dvora) vč. položení kamenných stupňů. Instalace kamenné kašny.


duben 2021 - restaurování

Po podepsání smluv začalo vydávání historického mobiliáře vybraným restaurátorům. 21. 4. Byly odvezeny na restaurování grafiky a uměleckořemeslná díla z textilu.


březen 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic v patře východního křídla a v ambitu v přízemí. Pokládka kamenné dlažby v ambitové chodbě v přízemí konventu. Oprava omítek a stěn v expozičních místnostech v přízemí. Pokládka cihelné dlažby v prostoru bývalé klášterní kuchyně vč. vyznačení půdorysného tvaru dýmníku. Zdění schodiště z přízemí do patra před zimním refektářem.

Starý konvent – pokračování tesařských prací na obnově krovu. Oprava omítek stěn a stropů v expozičních místnostech. Vybourání vstupního otvoru pro vstup na venkovní schodiště rajského dvora. Osazení 2 chybějících okenních portálů do východní fasády. Restaurátorské práce – dokončení odstraňování překryvů barokní výmalby v kapli Starého konventu. Repase okenních rámů na západní fasádě Starého konventu.

Rajský dvůr – montáž žulových schodišťových stupňů na dvouramenné schodiště. Doplnění soklových desek na fasádách. Montáž lešení na dvorních fasádách Starého a Nového konventu. Prohlídka dvorních fasád a upřesnění technologického postupu oprav – zpevňování dochovaných původních omítek, doplňování nových omítek, oprava říms a kamenických prvků na fasádách.


únor 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic a pokládky kamenné dlažby v ambitu v prvním patře. Postupná oprava omítek stěn a stropů ambitu v přízemí a místnosti bývalé klášterní kuchyně. Odstraňování svrchní hlinkové výmalby stěn a kleneb v budoucí instalaci mnišských cel za restaurátorského dohledu, v každé z místností vybráno „analytické okno“, ve kterém bude prezentována výmalba cca z konce 19. stol. Provedení rozvodů elektřiny a slaboproudu v přízemí východního křídla. Vyzdění středního vřetena schodiště z přízemí do patra před zimním refektářem. Instalace portálů ohraničujících vstupní prostor v přízemí východního křídla (bývalý průjezd na dvůr Nového konventu).

Starý konvent – dokončení rozkrytí střešní krytiny a pokračování tesařských prací na obnově krovu. Pokládka nové kamenné dlažby a její napojení na původní dlažbu v ambitové chodbě. Pokračování restaurátorských prací – odstraňování překryvů barokní výmalby – v kapli Starého konventu. Opravy omítek stěn a kleneb v místnostech budoucí instalace noviciátu a fraterie. Vyzdění dvouramenného schodiště propojujícího Starý konvent a rajský dvůr.

Rajský dvůr – provedeno podkladní lože z písku a jeho urovnání do figury pro následné dláždění okapových chodníků a ambitu u fasády kostela.


únor 2021 - restaurování

Jako veřejná zakázka malého rozsahu byly zadány zakázky na restaurování: Malířská díla z papíru (22 kusů, zadáno Janě Náprstkové), Uměleckořemeslná díla z kovu (9 kusů, zadáno Martinu Jiráskovi), Nepolychromovaná sochařská díla ze sádry (4 kusy, zadáno MgA. Tereze Korbelové), Uměleckořemeslná díla ze skla/vitráže (2 kusy, zadáno Petru Coufalovi), Šavle (1 kus, zadáno Houska a Douda s. r. o.).


leden 2021 – příprava expozice

Při snižování podlahy ambitové chodby v jižní části východního křídla Nového konventu by odkryt další pozůstatek historické konstrukce pivovaru. Tentokrát se jedná o kanály topeniště („Dampfkessel“ - parní kotelna), které budou po dokončení obnovy prezentovány veřejnosti „in situ“.


leden 2021 – stavební práce

Nový konvent – pokračování obnovy finálního tvaru říms a zdobných hlavic a také pokládky kamenné dlažby v ambitu v prvním patře. Dlažba byla položena i v prostoru bývalého vstupu do letního refektáře. V přízemí pokračování opravy omítek stěn a kleneb v ambitové chodbě severního křídla. Odkrytí násypu v ambitu v jižní části přízemí východního křídla a odhalení základů historických konstrukcí z doby pivovaru, provedena dokumentace a zaměření nálezové situace.

Starý konvent – provedeno částečné rozkrytí střešní krytiny a zahájení tesařských prací na obnově krovu. Navážení zásypů kleneb v místnostech budoucí fraterie a učebny. Zahájeny restaurátorské práce v kapli Starého konventu – postupné snímání a dokumentace omítkových vrstev klenby a stěn.

Rajský dvůr – přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek. U subdodavatele zahájena repase dobové kašny určené na rajský dvůr.


6.1.2021 – 1. archeologická komise

Na začátku ledna proběhla v klášteře 1. archeologická komise, při které byl představen průběh záchranného archeologického výzkumu v rámci realizace projektu „Život v řádu“ a prezentovány jeho dosavadní výsledky.


prosinec 2020 – stavební práce

Nový konvent – čištění podlahových kanálů v ambitové chodbě v přízemí severního křídla, jejich průzkum a dokumentace. Pokládka kamenné dlažby v ambitu v prvním patře. Oprava omítek stěn a kleneb v místnostech východního křídla v patře a ambitové chodbě severního křídla v přízemí. Osazení kamenných portálů do místností ve východním křídle konventu. Obnova finálního tvaru říms a zdobných hlavic v ambitové chodbě v patře konventu.

Starý konvent – dokončeno vyčištění podkrovního prostoru, předměty a dokumenty nalezené v zásypech se týkají převážně období, kdy objekt sloužil jako fara a jsou uloženy u správy objektu (postupně budou tříděny a dokumentovány). Dokončeno odstraňování druhotných zásypů a navážek v přízemí. Realizace elektroinstalačních prací ve schodišťové části věže.

Rajský dvůr – dokončení postupného zvyšování úrovně dvora s využitím zeminy odtěžené v přízemí Nového konventu, návoz písku a jeho hutnění a urovnání do figury pro následné dláždění. Pokládka dešťového kanalizačního potrubí. Odbourání betonové přizdívky v místě nálezu raně barokního schodiště, nález kosterních ostatků v prostoru schodiště – dokumentace a zaměření nálezové situace. Zdění podezdívky pro venkovní schodiště Starého konventu.


19. 11. - 18. 12. 2020

Proběhlo nadlimitní výběrového řízení na restaurování historických mobiliárních předmětů určených na nové prohlídkové trasy v rámci projektu Život v řádu. VŘ bylo rozděleno na části: Obrazy a obrazové rámy (57 kusů, zadáno Brandl s. r. o.), Polychromovaná sochařská díla ze dřeva (16 kusů, zadáno Brandl s. r. o.), Nepolychromovaná nefigurální díla ze dřeva (51 kusů, zadáno Gema Art Group a. s.), Uměleckořemeslná díla z textilu (16 kusů, zadáno Art Atelier Fiala s. r. o.).


10.12.2020 - archeologie

Po odbourání betonové přizdívky, v místě původního raně barokního schodiště v SV rohu rajského dvora Starého konventu, byl nalezen kostrový hrob v minulosti zahloubený zřejmě do podlahy zaniklého středověkého ambitu. Kosterní pozůstatky byly vyjmuty a doručeny na analýzu antropologem ZČM v Plzni, doprovodné artefakty jsou na konzervaci tamtéž.


listopad 2020 – stavební práce

Nový konvent – dokončování bouracích prací nevhodně vestavěných konstrukcí – snižování úrovně podlah v prostoru chodby před knihovnou, odstraňování násypu podlah v místnostech v přízemí. Obnova finálního tvaru říms a zdobných hlavic ve východní části ambitové chodby, úprava omítek stěn (zjemnění povrchu) a kleneb v chodbě, čištění a doplňování chybějících částí říms a zdobných prvků v ambitu, doplnění klenby mezi přízemím a prvním patrem ve východní části chodby. Dokončení vyzdívek mezi pilíři v přízemí mezi ambitovou chodbou a klášterní kuchyní. Provedení hrubého rozvodu elektřiny v místnostech budoucí klášterní trasy (mnišské cely, fraterie, noviciát) a rozvod slaboproudu ve Starém a Novém konventu. Demontáž a přemístění historické elektrorozvodny a historického krbu u hlavního vstupu do Nového konventu.

Starý konvent - vyklízení a čištění půdního prostoru, oprava omítek schodišťové věže, dokončení úpravy zhlaví komínů, demontáž plechové makovice ze střechy věže.

Rajský dvůr – postupné zvyšování úrovně dvora a montáž desek kryjících horní hranu izolační přizdívky. Provedení první vrstvy odsolovací omítky na fasádě Starého konventu v prostoru rajského dvora. Výkop a položení telefonního kabelu podél budovy stájí na vstupním nádvoří.


říjen 2020 – stavební práce

Dokončování bouracích prací nevhodně vestavěných konstrukcí - snižování podlah na původní úroveň v přízemí severního křídla Nového konventu. Ambitová chodba v prvním patře - lokální úprava štukových omítek stěn a kleneb, oprava případně doplnění chybějících částí říms a zdobných prvků pilířů, odbourání betonové dlažby v severní části a kamenné dlažby ve východní části chodby. Realizace zazdívek v přízemí Nového konventu mezi ambitovou chodbou a bývalou klášterní kuchyní z druhotně použitého materiálu (cihly z bouraných konstrukcí). Instalace elektrorozvodu v místnostech budoucích expozic ve Starém i Novém konventu. Oprava omítek schodišťové věže, oprava (dozdění a omítnutí) dvou komínů na střeše Starého konventu. Rajský dvůr – postupné zvyšování úrovně rajského dvora, pokládka bentonitové rohože, umístění dvou retenčních nádrží na dešťovou vodu a vyzdění základu pro kašnu. Provedení první vrstvy odsolovací omítky na fasádě Staré prelatury a Nového konventu v prostoru rajského dvora. Umístění nové trafostanice v prostoru bývalých pivovarských sklepů za jižním křídlem Nového konventu, výkop a pokládka kabelu VN od trafostanice po sloup ČEZ.


září 2020 – stavební práce

Bourací práce nevhodně vestavěných konstrukcí v novém a starém konventu – dokončení odstranění příček v ambitových chodbách, vybourání zazdívky schodiště ve východním křídle nového konventu, snižování podlahy na původní klášterní úroveň v přízemí severního křídla nového konventu. Drážkování tras pro rozvody elektřiny a slaboproudu a lokální opravy omítek v ambitových chodbách starého i nového konventu. Vyklízecí práce v krovu starého konventu, předměty nalezené v zásypech předány správě objektu na roztřídění a dokumentaci. Postupné zvyšování úrovně rajského dvora, vyzdění revizních šachet k odvodňovacím štolám, odbourávání přizdívky u klášterního kostela za dohledu archeologů, vyzdění izolační odvětrávací přizdívky na jižní a západní straně dvora, dočištění a dočasná ochrana nálezu cihelné dlažby u fasády kostela. Instalace vodovodního potrubí ze vstupního nádvoří do přízemí starého konventu. Vytyčení trasy vedení VN a realizace protlaku pod silnicí jako součásti připojení VN nové trafostanice.


září 2020 - příprava expozice

Science In centrum, z. ú. zpracoval dokumentaci k instalaci místnosti Camery obscury, která bude součástí nové klášterní trasy.


září 2020

Při odbourávání přizdívky u jižní fasády klášterního kostela byla odkryta zřejmě podlaha původní (a dnes již neexistující) ambitové chodby. Nález byl podrobně zdokumentován a bude zachován pod nově položenou podlahou.


září 2020 – příprava expozice

Vydáno závazné stanovisko na osazovací plán rajského dvora, který navrhla Jarmila Skružná z Botanické zahrady hl. m. Prahy. Na plánu se pracovalo od roku 2019, jeho řešení prezentuje různé typy klášterních zahrad a v konečném návrhu je celkem 84 druhů rostlin.


26.8.2020 – příprava expozice

Zkouška realizace kreseb na kletovou omítku v místnosti noviciátu. Kresbu uhlem včetně fixace provedl ilustrátor Pavel Trnka.


12. 8. 2020

Slavnostní zahájení stavební části projektu v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.


červenec, srpen 2020 – příprava expozice

V rámci provádění stavebních prací byl v jedné z místností budoucí trasy Zámek nalezen pozůstatek pivovaru – podle historických plánů se jedná zřejmě o „Vorwärmerraum“, místnost vedle bývalé varny pivovaru. Prostor byl zdokumentován a bude prezentován veřejnosti. Původně připravená expozice bude přesunuta do jiné místnosti ve východním křídle nového konventu.


červenec, srpen 2020 – stavební práce

Zařízení staveniště a přípravné práce na všech stavebních objektech (Nový konvent, Starý konvent, Rajský dvůr), zřízení staveništních rozvorů elektřiny, vody a kanalizace. Zakrývání a ochrana historických konstrukcí (původní dlažba a dřevěné podlahy, barokní schodiště v Novém konventu apod.). Bourací práce nevhodně vestavěných konstrukcí ve všech stavebních objektech (nový konvent, starý konvent, rajský dvůr starého konventu) – odstranění příček v ambitových chodbách, vybourání zazděných dveřních otvorů, odstranění poškozených nebo nevhodných podlah v ambitu starého konventu, vyklizení místností budoucí expozice trasy Zámek a sejmutí vegetační vrstvy na rajském dvoře. Vyklízecí práce v krovu starého konventu. Odstraňování novodobé výmalby a lokální opravy omítek v ambitových chodbách starého a nového konventu. Postupné odkrytí odvodňovacího systému rajského dvora a jeho opravy a prodloužení štol dle projektové dokumentace, odbourání přizdívky na východní straně dvora. Příprava plochy na umístění nové trafostanice u jižního křídla nového konventu. Zahájení záchranného archeologického výzkumu a stavebně historického průzkumu (provádí ZIP, o.p.s.).


16. 7. 2020

Předání staveniště firmě OHL ŽS, a.s. – začíná realizace stavební části projektu.


květen 2020

U Miloslava Šípa ve Skaličanech bylo objednáno 546 sazenic růží na rajský dvůr. Jedná se o odrůdy Jásdi Szeutkút, Alberich, Gabriele Privat a Zsilinsky István. Růže budou dodány na podzim roku 2021.


1. 4. - 6. 5. 2020

Opakování výběrového řízení na realizaci stavebních prací projektu Život v řádu. Napodruhé byl úspěšně vybrán dodavatel – firma OHL ŽS, a.s.


březen 2020

Schváleno prodloužení termínu dokončení realizace projektu do 31. 12. 2022.


leden – duben 2020

Zpracování projektové (výrobní) dokumentace pro výrobu kopií a replik historického mobiliáře do nových expozic.


říjen 2019 – únor 2020

Stěhování soch M. B. Brauna z ambitové chodby na zámek Valeč, zajišťoval Mgr. Martin Široký, akademický sochař a restaurátor.


10. 9. – 29. 10. 2019

Proběhlo první výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které bylo zrušeno 24. 1. 2020 a dodavatel nebyl vybrán.


červen 2019

Schválena redukce rozsahu projektu Klášter Kladruby - Život v řádu. V průběhu zpracování dokumentace pro provádění stavby byly objeveny dosud neznámé nálezy (freska v kapli starého konventu, úroveň podlah sally terreny apod.), dále bylo rozpracováno konstrukční řešení rajského dvora a další dosud chybějící řešení obnovy interiérů. Došlo tak k navýšení objemu prací v opravovaných částech areálu kláštera. S tím (a také s obecným zvýšením cen stavebních prací) souviselo navýšení rozpočtu stavebních prací na dvojnásobek původní částky. Bylo tedy nutné redukovat rozsah opravovaných částí v projektu a současně dodržet závazné indikátory projektu (zvýšení počtu návštěvníků, počet revitalizovaných památkových objektů a zahrad, realizace infrastrukturních opatření).  Rozsah projektu byl zredukován a opravovat se prozatím nebudou kaple Nového konventu, salla terrena, barokní schodiště a ambitové chodby v přízemí a prvním patře západního a jižního křídla Nového konventu. Zároveň s touto změnou bylo schváleno prodloužení termínu dokončení realizace projektu do 13. 10. 2021.


duben 2019 - květen 2019

Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací.


březen 2019

Začíná příprava návrhů na vstupní expozici historie – tato instalace není placena z projektu IROP, ale bude součástí nové prohlídkové trasy Klášter. Postupně (až do roku 2022) bude vytvořen architektonický návrh expozice, vyrobeny hlavní exponáty – model kláštera a mapa klášterního panství, sepsány doprovodné texty na panely.


srpen – září 2018

Doplňující restaurátorský průzkum omítek interiérů nového a starého konventu. Nalezena barokní freska v kapli starého konventu.


duben 2018 – listopad 2018

Zpracování prováděcí projektové dokumentace Ing. arch. Richardem Cibikem (FACIS architekti). Dokumentace vychází ze schválené PD pro stavební povolení a je zpracována pro Nový konvent (část), Starý konvent, Rajský dvůr Starého konventu a areálové sítě


13. 2. – 23. 3. 2018

Opakované výběrové řízení na zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkon činnosti autorského dozoru.


3. 1. – 5. 2. 2018

První výběrové řízení na zpracování dokumentace pro provádění stavby a výkon činnosti autorského dozoru, které bylo zrušeno 5. 2. 2018.


prosinec 2017 – březen 2018

Práce na instalaci nových prohlídkových tras - úprava náplně jednotlivých expozičních prostor, příprava restaurování mobiliáře, restaurátorské záměry. Schvalování zadávací dokumentace a vyhlášení VZ na projektanta DPS.


22. 11. – 5. 12. 2017

Opakované výběrové řízení na koordinátora BOZP. Vybrán byl Ing. Lubomír Klajsner. Opakované výběrové řízení na výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) během realizace stavby. Vybrána firma Saffron Universe s.r.o. z Prahy.


2. 11. – 14. 11. 2017

První výběrové řízení na koordinátora BOZP, které bylo zrušeno 16. 11. 2017. První výběrové řízení na výkon činnosti technického dozoru stavebníka, které bylo zrušeno 15. 11. 2017.


říjen - listopad 2017

Práce na instalaci nových prohlídkových tras - úprava náplně jednotlivých expozičních prostor, příprava restaurování mobiliáře, zpracování restaurátorských záměrů. Schvalování zadávací dokumentace a vyhlášení VZ na TDS a koordinátora BOZP, příprava a schvalování zadávací dokumentace na VZ na projektanta DPS.


červenec - září 2017

Příprava VZ na administrátora veřejných zakázek. Rozpracování libreta na nové prohlídkové trasy, ustavení a jmenování projektového týmu a nastavení způsobu jeho fungování, ustavení pracovního týmu na instalaci nových prohlídkových tras (týmy budou svoji činnost vykonávat průběžně po celou dobu realizace projektu), návrh na jmenování řídícího výboru. Příprava zadávací dokumentace na VZ na TDS a koordinátora BOZP.


10. 7. 2017

Podepsáno Rozhodnutí ministra kultury o poskytnutí dotace pro projekt NKP Klášter Kladruby - Život v řádu.


duben 2016 - prosinec 2016

Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a anylýza rizik.


31. 3. 2016

Podání žádosti o podporu do 13. výzvy IROP - Revitalizace vybraných památek - SC 3.1.


září – prosinec 2015

Restaurátorské průzkumy omítek v novém a starém konventu. Stavebně technický průzkum krovu starého konventu.


srpen 2015 - březen 2016

Zahájení realizace přípravy projektu Život v řádu - stavebně historické a restaurátorské průzkumy, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu.