Noc kostelů: Prohlídka švihovské hradní kaple, epitafu a náhrobku Půty Švihovského

Hrad Švihov, kaple | © Jiří Strašek
Večerní zpřístupnění hradní kaple při svíčkách

Pří příležitosti Noci kostelů bude jako každý rok možná individuální prohlídka hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie. Návštěva kaple při osvětlení znamená nevšední zážitek a možnost ztišení v místech, která nejsou běžně k zastavení přístupná.

Návštěva kaple bude letos doplněna i zajímavostmi ze života významného švihovského pána.

Půta Švihovský z Rýzmberka – šlechtic, politik i diplomat

Ve stínu dochovaných lidových pověstí, v nichž Půtu Švihovského po smrti odnesl čert, zůstává skutečný historický obraz nejvýznamnější osobnosti spjaté se švihovským hradem.

Půta byl vzdělaným šlechticem (získal dokonce bakalářský titul ze studií na univerzitě v Lipsku), dobrým hospodářem, zřejmě i vynikajícím právníkem (celých 25 let zastával úřad nejvyššího sudí království Českého), vlivným politikem a poradcem panovníka Vladislava II. Jagellonského.

Jeho postavení odpovídala i reprezentativnost a kvalita některých dobových uměleckých děl, s panem Půtou bezprostředně spjatých. Příkladem může být i Půtův malovaný epitaf (posmrtná připomínka), který není veřejnosti běžně přístupný, nebo figurální náhrobek umístěný nad Půtovým hrobem ve františkánském klášterním kostele v Horažďovicích.

Obě významné památky si připomeneme během letošní noci kostelů. Věrná fotoreprodukce Půtova malovaného epitafu bude k vidění přímo ve švihovské hradní kapli Nanebevzetí Panny Marie, cestou do kaple návštěvníci spatří také novinku letošní sezóny, restaurátorskou repliku horažďovického náhrobníku s reliéfní postavou pana Půty. Půtův epitaf představuje výjimečný deskový obraz patřící mezi vrcholná umělecká díla přelomu 15. a 16. století. Textové panely vysvětlí významy tohoto vyobrazení a připomenou i Půtovy diplomatické a politické role.

Minivýstavku o panu Půtovi ve švihovské hradní kapli doplní také ukázky z nejnovější monumentální monografie Ve znamení Merkura, vydané Národním památkovým ústavem, která se zabývá evropskou diplomacií od středověku do druhé poloviny 20. století. Významný český diplomat své doby, Půta Švihovský z Rýzmberka, v ní nemohl chybět.

 

Dobrovolné vstupné bude předáno farnosti ve Švihově.

 

švihovská kaple na webu noci kostelů

webové stránky noci kostelů