Klášter Kladruby - Život v řádu

Projekt revitalizace kláštera Kladruby.

Informace o projektu

Projekt "Život v řádu" je logickým vyústěním předchozích činností souvisejících se záchranou a obnovou areálu a s hledáním odpovídající náplně do dosud nevyužívaných částí klášterního komplexu v souladu s jeho historickou a kulturní tradicí, s významem a postavením národní kulturní památky v regionu.

Žijeme Život v řádu - kronika realizace projektu

Jednotlivé objekty v areálu kláštera byly následkem dlouholetého degradujícího využití, nevhodných přestaveb a úprav v období po zrušení kláštera v roce 1785 až do konce 60. let 20. století a v důsledku naprosto nedostačující údržby, ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Stavební zásahy související s utilitárním využitím nerespektovaly kulturní a historické hodnoty areálu.

K zásadnějším opravám bylo přistoupeno až v 70. letech 20. století v době, kdy klášterní areál převzalo do správy Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni, předchůdce dnešního NPÚ. Projektu předcházejí již provedené práce rozsáhlého statického zajištění jednotlivých klášterních budov, opravy krovových konstrukcí a střešních plášťů, které byly základem záchrany fyzické podstaty staveb v klášterním komplexu. Vedle toho byla provedena velmi náročná obnova podstatné části vnějšího pláště klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. U budovy nového konventu byla v minulých letech realizována obnova zaniklého zastřešení, oprava dvorních fasád a oprava a restaurování východního průčelí nového konventu včetně úpravy jeho vstupní části.

Kladrubský zámecký pivovar a Život v řádu

Zrušení Josefem II. znamenalo pro klášter Kladruby vstup do bouřlivého období utilitárních změn a razantních přestaveb. Nejvýznamnější byla proměna budovy nového konventu na knížecí pivovar Windischgrätzů. Jak se přistupuje k jeho pozůstatkům a dalším novodobým zásahům v rámci právě probíhající realizace projektu „Život v řádu“ přibližují následující řádky.

číst článek "Kladrubský zámecký pivovar a Život v řádu"
Život v řádu a archeologie v roce 2020

Nedílnou součástí realizace stavebních prací projektu Život v řádu v klášteře Kladruby je také záchranný archeologický výzkum a stavebně historický průzkum. V následujícím článku se dozvíte, jaké byly nejdůležitější nálezy a poznatky v těchto oborech v roce 2020.

číst článek "Život v řádu a archeologie v roce 2020"

Další články o realizaci projektu Život v řádu

Klášter Kladruby - Život v řádu

Projekt obsahuje:

 • Stavební obnovu exteriérů a interiérů Nového konventu a Starého konventu.
 • Rehabilitaci a vybudování konventní zahrady na rajském dvoře Starého konventu.
 • Rozšíření prohlídkových tras o nově zpřístupněné interiéry, včetně instalace historického mobiliáře (zahrnuje restaurování, novou výrobu a pořízení historických kusů).
 • Zkvalitnění sociálního a technického zázemí a služeb, poskytovaných návštěvníkům památkového objektu (WC a klidová zóna).
 • Digitalizaci objektů, která bude využita pro prezentaci vývoje historického jádra kláštera a virtuální prohlídku v elektronických médiích.

Cílem projektu je pokračovat v záchraně a obnově klášterního komplexu. Prioritou je oprava objektů se zhoršeným stavebně technickým stavem, který je v několika místech na hranici havárie. Stavební obnova starého konventu, rajského dvora starého konventu a části nového konventu umožní vybudování nových prohlídkových tras a zpřístupnění dosud nepřístupných částí areálu. Nabídka prohlídkových tras se rozšíří o okruh zaměřený na klášterní život a expozici věnovanou působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech.

Základní parametry projektu

 • žadatel/příjemce: Národní památkový ústav
 • registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000326
 • stav: udržitelnost projektu
 • doba trvání projektu: 2016 - 2022
 • celkové výdaje projektu: 164 874 197,63 Kč vč. DPH (z toho EU podíl: 100 340 796,60 Kč, podíl státního rozpočtu 17 707 199,40 Kč, vlastní zdroje MK ČR a NPÚ: 46 826 201,63 Kč)
 • zdroje financování: Evropský fond pro regionální rozvoj 85%, státní rozpočet 15%
 • operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020
 • prioritní osa: 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • výzva: č. 13 – Revitalizace vybraných památek
 • projektant: Ing. arch. Richard Cibik (FACIS architekti)
 • kurátorky expozic: Mgr. Stanislava Beránková a PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D. (NPÚ)
 • odborný památkový garant: Ing. arch. Monika Zemanová (NPÚ)
 • technický dozor investora: Pavel Kapička (Saffron Universe s.r.o)
 • koordinátor BOZP: Ing. Lubomír Klajsner
 • zhotovitel stavební části: OHL ŽS, a.s.
 • archeodohled: Mgr. Linda Foster (NPÚ), archeologické práce a SHP provádí ZIP o.p.s.

Publikace o projektu

Novinka

Klášter Kladruby

290 Kč

Detail