Knihy o kladrubském klášteře

Publikace, které doporučujeme.

Klášter Kladruby

Jakub Krček - Stanislava Beránková - Milan Zoubek - Jarmila Skružná

Kladrubský klášter byl založen z vůle panovníka v řídce osídleném pohraničním hvozdu ve 12. století. Jako strategický bod poblíž obchodní tepny tehdejší Evropy, později známé jako Norimberská stezka, se stal jakousi duchovní nárazníkovou zónou. Založení kláštera znamenalo jeden z kroků, kterými se kníže Vladislav I. přihlásil ke skupině rodících se evropských států západokřesťanského okruhu. Události, osobnosti a místa spojená s kladrubským klášterem nereprezentují pouze vnitřní dějiny našeho státu, ale především dějiny evropské. Po mnoho staletí spravovala jeho budovy a pozemky společenství lidí, jejichž působení zasahovalo do nadnárodních sfér, ať už to byl řeholní řád benediktinů, anebo šlechtický rod Windischgrätzů. Historické peripetie 20. století, a zejména jeho druhé poloviny, přinesly dočasnou izolaci od tohoto přirozeného mezinárodního kontextu. Současnost ovšem opět plně umožňuje vnímat kladrubský klášter jako kulturní památku sice lokálně pevně ukotvenou, ale svým významem dalece přesahující hranice českého státu.

Kniha je k dostání v e-shopu NPÚ a v pokladně kláštera Kladruby.

KRČEK, Jakub - BERÁNKOVÁ, Stanislava - ZOUBEK, Milan - SKRUŽNÁ, Jarmila: Klášter Kladruby. 1. vyd., Národní památkový ústav, České Budějovice 2023, 208 s., ISBN: 978-80-87890-45-5

Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty

Karel Nováček a kol.

Kniha shrnuje výsledky desetiletého archeologického výzkumu benediktýnského kláštera v Kladrubech, jedné z nejvýznamnějších církevních institucí ve středověkých Čechách. Především na základě výpovědi artefaktů se práce pokouší postihnout vývoj sociálního působení této instituce v období přeměny středověké společnosti ve 12. - 14. století. Pozornost je věnována zejména vývoji architektury, prostorového uspořádání a stavební činnosti kláštera, dokladům každodenního života, pohřbívání a klášterní doméně.

Kniha je k dostání zde.

NOVÁČEK, Karel: Kladrubský klášter 1115 - 1421 : osídlení - architektura - artefakty. 1. vyd., Scriptorium, Plzeň 2010, 373 s., ISBN: 978-80-87271-18-6

Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem

Jakub Krček

Kniha pojednává o josefínském rušení klášterů na území Plzeňského regionu. V centru pozornosti stojí významné řeholní domy v Kladrubech, Plasích a Chotěšově, stručné kapitoly jsou věnovány též městským a menším venkovským klášterům (Plzeň, Stříbro, Štěnovice). Důraz je kladen na samotný průběh rušení, dále na osudy klášterních budov a posledních řeholních komunit, významný prostor je věnován inventářům vybavení, které zajímavě ilustrují každodenní život v barokních klášterech. Kniha je opatřena poznámkovým aparátem, seznamem pramenů a literatury, rejstříky, anglickým a německým resumé. Obsahuje černobílé i barevné ilustrace.

Knihu je možné objednat na objednavky@vyd.zcu.cz nebo ji zakoupit zde.

KRČEK, Jakub: Rušení klášterů na Plzeňsku: Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem. Vyd. 1., Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, Plzeň 2013, 193 s., ISBN 978-80-261-0250-2
Devět století kláštera v Kladrubech 1115-2015

Karel Nováček - Miroslava Kubatová Pitrová (edd.)

Devítisetleté jubileum založení kláštera v roce 2015 nabídlo vhodnou příležitost k první bilanci aktuálního stavu výzkumu Kladrub v kontextu benediktinské řádové historie a dějin západních Čech. Konference, kterou 22. a 23. června 2015 zorganizoval Národní památkový ústav - územní památková správa v Českých Budějovicích ve spolupráci s Centrem medievistických studií v Praze a se Západočeskou univerzitou v Plzni, byla motivována snahou využít jubilea k částečnému splacení, nebo alespoň zmapování, dluhu v poznání historického a uměleckého významu kláštera. Z více než dvacítky, tématem i záběrem velmi rozmanitých příspěvků, které v průběhu konference zazněly, tvoří většina stavební materiál této kolektivní monografie. Kniha je opatřena poznámkovým aparátem, seznamem pramenů a literatury, rejstříky, německým resumé. Obsahuje černobílé i barevné ilustrace.

Kniha je pro knihovny a odborné instituce k dostání přímo v klášteře Kladruby.

NOVÁČEK, Karel - KUBATOVÁ PITROVÁ, Miroslava (edd.): Devět století kláštera v Kladrubech 1115-2015. Vyd. 1., Národní památkový ústav, České Budějovice 2017. 408 s. ISBN 978-80-87890-28-8.

Výběr z literatury

 

 • BENEDIKT: Regula Benedicti = Řehole Benediktova, Praha 1998.
 • BÍLEK, Tomáš V.: Statky a jmění kollejí jesuitských, klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů v království Českém od císaře Josefa II. zrušených, Praha 1893.
 • BUBEN, Milan M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích, 2. díl, 2. sv., Mnišské řády, Praha 2004.
 • CIRONISOVÁ, Eva: Pivovarnický průmysl v západních Čechách od počátku 18. století do roku 1945, in Minulostí západočeského kraje, 44, Plzeň 2009, s. 194–219.
 • ČECHURA, Jiří: Kladruby v pohledu devíti staletí, Plzeň 1995.
 • ČECHURA, Jiří: Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních, Domažlice 2000.
 • ČECHURA, Jiří: Kladruby 900. Lidé – život – doba, Domažlice 2015.
 • ČECHURA, Jiří – PROCHÁZKA, Zdeněk: Mlýny v Kladrubech a jejich okolí, Domažlice 2013.
 • DITTRICH, Tomáš: Románské stavby z okruhu kladrubského kláštera, Umění, roč. 28, 1980, č. 2, s. 129–139.
 • EDL, Jan: Osobní fond V. V. Kremer. Stručný rozbor nejdůležitějších prací k dějinám Kladrub a Kladrubska, in Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2003, Plzeň 2004, s. 72–74.
 • FOLTÝN, Dušan – KLÍPA, Jan – MAŠKOVÁ, Pavlína – SOMMER, Petr – VLNAS, Vít (edd.): Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300, Praha 2014.
 • FOLTÝN, Dušan – MAŠKOVÁ, Pavlína – SOMMER, Petr (edd.): Benediktini a střed Evropy. Křesťanství, kultura, společnost 800–1300, Praha 2021.
 • GABRIEL, František: Pivovarnictví v západních Čechách do počátku 18. století, in Minulostí západočeského kraje, 7, Plzeň 1970, s. 135–173.
 • HOFMANN, Gustav: Rodinný archiv Windischgrätzů. Rozbor fondu, Sborník archivních prací, roč. 43, 1993, s. 441–551.
 • HOFMANN, Gustav: Pohled na hospodaření šlechty v první polovině 19. století. Hospodářské a majetkové poměry Alfréda Candida Ferdinanda z Windischgrätzu v letech 1802–1862, in Studie k sociálním dějinám = Studien zur Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts, 4 (11), Kutná Hora 1999, s. 53–99.
 • HOFMANN, Gustav: Hospodaření a majetkové poměry Alfréda Josefa Mikuláše a Alfréda Augusta Karla z Windischgrätzu v letech 1862 až 1927. Pohled do hospodaření šlechty v druhé polovině 19. a na počátku 20. století, in Studie k sociálním dějinám = Studien zur Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts, 5, Kutná Hora 2000, s. 5–59.
 • HORYNA, Mojmír: Dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera v Kladrubech, Památky a příroda, roč. 2, 1977, č. 10, s. 577–596.
 • HORYNA, Mojmír: Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998.
 • HORYNA, Mojmír: Gotické inspirace v díle Jana Blažeje Santiniho-Aichela, in MUDRA, Aleš – OTTOVÁ, Michaela (edd.), Ars videndi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Praha; České Budějovice 2006, s. 91–115.
 • HORYNA, Mojmír – KUČERA, Jaroslav: Dientzenhoferové, Praha 1998.
 • JIRÁK, Jan: Dřewňovská pivovarská chasa aneb Pivovary a pivovárky okresu Tachov, Domažlice 2015.
 • JOOSS, Rainer: Zwiefalten und Kloster Kladrau (Kladruby) in Böhmen, in PRETSCH, Hermann J. (Hrsg.): 900 Jahre Benediktinerabtei Zwiefalten, Ulm 1989, s. 49–60.
 • KAMPER, Jaroslav – WIRTH, Zdeněk: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, 30, Politický okres stříbrský, Praha 1908.
 • KINKOROVÁ, Radka: Národnostní vývoj panství kladrubského kláštera v 16. a 17. století. Příspěvek ke studiu poněmčování západních Čech, in Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2004, Plzeň 2005, s. 82–90.
 • KÖPL, Robert C.: Die herzogliche Benedictiner-Abtei Kladrau im Pilsner Kreise Böhmens, Pilsen 1863.
 • KRČEK, Jakub: Příspěvek k poválečným dějinám bývalého kladrubského kláštera, in Minulostí západočeského kraje, 47, Plzeň 2012, s. 94–139.
 • KRČEK, Jakub: Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem, Plzeň 2013.
 • KRČEK, Jakub: Hospodářské dvory kladrubského kláštera ve druhé polovině 18. století, Průzkumy památek, roč. 22, 2015, č. 2, s. 81–106.
 • KREMER, Václav V.: Založení kláštera kladrubského, in Sborník Okresního muzea v Tachově, 11, Tachov 1978, s. 24–35.
 • KREMER, Václav V.: Dějiny kláštera kladrubského v době románské, in Sborník Okresního muzea v Tachově, 17, Tachov 1983, s. 1–19.
 • KREMER, Václav V.: Dějiny kláštera kladrubského v době gotické, in Sborník Okresního muzea v Tachově, 19, Tachov 1984, s. 37–57.
 • KREMER, Václav V.: Dějiny kláštera kladrubského v době gotické, in Sborník Okresního muzea v Tachově, 20, Tachov 1985, s. 65–80.
 • KREMER, Václav V.: Klášter kladrubský v době svého největšího rozkvětu, in Sborník Okresního muzea v Tachově, 22, Tachov 1987, s. 1–7.
 • KŘEČKOVÁ, Jitka: Falzum pečeti knížete Vladislava I. u zakládací listiny kladrubského kláštera, in ŠOUŠA, Jiří – EBELOVÁ, Ivana (edd.), Inter laurum et olivam (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 1–2/2002. Z pomocných věd historických, 16.), Praha 2007, s. 177–183.
 • KUBŮ, Eduard: Pozemková držba kláštera kladrubského v době předhusitské (do r. 1420), in Historická geografie, sv. 18, Praha 1979, s. 205–232.
 • LAUŽIL, Carl: Die Baulichkeiten der Benedictiner-Abtei Kladrau I. Beitrag zur Zeitbestimmung des Baues der Stiftkirche. II. Die Klostergebäude, Mitteilungen der K.K. Zentral-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale. Neue Folge, Jg. 4, 1878, s. 50–52; Jg. 5, 1879, s. 10–12.
 • LIKOVSKÝ, Jakub – STLOUKAL, Milan: Unique pathological findings in skeletal remains of the monks from the Kladruby Monastery, western Bohemia (17th–18th centuries), Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná, roč. 175, 2006, č. 1–2, s. 61–76.
 • MACEK, Petr – BIEGEL, Richard – BACHTÍK, Jakub (edd.): Barokní architektura v Čechách, Praha 2015.
 • MÁDL, Martin – ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela – HEISSLEROVÁ, Radka – VÁCHA, Štěpán: Benediktini. Barokní nástěnná malba v Českých zemích, Praha 2016.
 • MAŠEK, Petr: Knihovna rodu Windischgrätzů, Sborník archivních prací, roč. 43, 1993, č. 2, s. 553–567.
 • MAYER, Wenzel: Die Marienkirche und das ehemalige Benediktinerstift Kladrau (die Schlosskirche zu Kladrau). Zum 200-jährigen Bestande, Mies 1926.
 • NAŇKOVÁ, Věra: Barokní architektura v západních Čechách, Umění, roč. 28, 1980, č. 1, s. 22–55.
 • NEUMANN, Jaromír: Ikonologie Santiniho chrámu v Kladrubech, Umění, roč. 33, 1985, č. 2, s. 97–136.
 • NEUMANN, Jaromír: Neznámá díla Cosmy Damiana a Egida Quirina Asamů v Kladrubech, Umění, roč. 38, 1990, č. 2, s. 430–477.
 • NOVÁČEK, Karel et al.: Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty, Plzeň; Dolní Břežany 2010.
 • NOVÁČEK, Karel – KUBATOVÁ PITROVÁ, Miroslava (edd.): Devět století kláštera v Kladrubech 1115–2015, České Budějovice 2017.
 • NOVOTNÝ, Václav: Začátky kláštera Kladrubského a jeho nejstarší listiny, Praha 1932.
 • OTTOVÁ, Michaela (ed.): Divotvůrkyně Přeštická. 300 let obrazu a poutí, České Budějovice 2012.
 • POCHE, Emanuel (ed.): Umělecké památky Čech, 2. díl, K–O, Praha 1978.
 • POCHE, Emanuel (ed.): Umělecké památky Čech, 4. díl, T–Ž, Dodatky, Praha 1982.
 • PREISS, Pavel: K činnosti rodiny Asamů v Čechách a ve Slezsku, in FREIMANOVÁ, Milena (ed.), Barokní umění a jeho význam v české kultuře, Praha 1991, s. 73–91.
 • RADOSTOVÁ, Šárka – BAŠTÝŘOVÁ, Hana – GAUDEK, Tomáš (edd.): Ad unicum. Umělecká díla z fondů Národního památkového ústavu, 1. díl, 1.–2. sv., Od gotiky k manýrismu, Praha 2017–2018.
 • RUBÁŠOVÁ, Simona: Poslední rozloučení s kněžnou Marií Eleonorou Windischgrätz, in Minulostí západočeského kraje, 48, Plzeň 2013, s. 103–136.
 • RYŠAVÝ, Vratislav: Nové nálezy k sochařské výzdobě klášterního areálu v Kladrubech, Zprávy památkové péče, roč. 60, 2000, č. 6, s. 160–166.
 • RYŠAVÝ, Vratislav: Další nálezy k architektuře, sochařství a malířství v klášterním areálu v Kladrubech, Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 2, s. 119–125.
 • RYŠAVÝ, Vratislav: Ještě k malířské výzdobě kláštera v Kladrubech, Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 4, s. 327–328.
 • SCHÖFT, Wilhelm: Die Stadt Kladrau von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart. Geschichtliche Nachrichten aus Urkunden und anderen verlässlichen Quellen, Mies 1891.
 • STECKEROVÁ, Andrea – VÁCHA, Štěpán (edd.): Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Lomnice nad Popelkou; Plzeň 2015.
 • STEINOVÁ, Šárka: Následky třicetileté války na cenu poddanské nemovitosti a obchodování na kladrubském klášterním velkostatku, in Prameny a studie, č. 39 – Obchod, Praha 2007, s. 152–165.
 • STLOUKAL, Milan – SEKÁČOVÁ, Anna: Skeletal remains of monks from the Kladruby Monastery, western Bohemia (17th–18th centuries), Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná, roč. 175, 2006, č. 1–2, s. 53–59.
 • SVÁTEK, Josef: Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archivy, Sborník archivních prací, roč. 20, 1970, s. 505–624.
 • ŠTIESS, Bedřich: Několik poznámek k dějinám bývalého klášterního kostela a konventu v Kladrubech, Zprávy památkové péče, roč. 29, 1969, č. 3, s. 186–190.
 • ŠTIESS, Bedřich: Majetek kladrubského kláštera v době jeho zrušení roku 1785, in Minulostí západočeského kraje, 8, Plzeň 1971, s. 112–120.
 • TEJČEK, Michal: Mikuláš Sexstetter, první historik (nejen) přeštický, in WASKOVÁ, Marie (ed.), Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů, Plzeň 2011, s. 139–153.
 • TROTTMANN, Helene: Pseudo-Gotik des Barock in Böhmen. Beobachtungen zu Giovanni Santini Aichels Kirchenbau in Kladrau, in GLASER, Silvia – KLUXEN, Andrea M. (Hrsg.), Musis et Litteris. Festschrift für Bernhard Rupprecht zum 65. Geburtstag, München 1993, s. 205–221.
 • VÁLOVÁ, Marie: Náhrobek Vladislava I. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v benediktinském klášteře v Kladrubech, in Epigraphica & Sepulcralia, 6, Praha 2015, s. 177–200.
 • VILÍMKOVÁ, Milada: Marginalia k architektonické tvorbě 1. poloviny 18. století. Kryštof Dienzenhofer – Jan Blažej Santini – Kilián Ignác Dientzenhofer, Umění, roč. 26, 1978, č. 5, s. 414–436.
 • VILÍMKOVÁ, Milada: Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Praha 1986.
 • VILÍMKOVÁ, Milada – PREISS, Pavel: Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově, Praha 1989.
 • VLČEK, Pavel – SOMMER, Petr – FOLTÝN, Dušan: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997.
 • VODIČKA, Ondřej: Exil českého a moravského duchovenstva za husitských válek, Praha 2019.
 • WESCHTA, Wilhelm: Kladrau. Geschichte des Klosters und der Stadt, Dinkelsbühl 1966.
 • ZESCHICK, Johannes: Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě, Praha 2007.
 • ZOUBEK, Milan – FOSTER, Linda – ZEMANOVÁ, Monika – BERÁNKOVÁ, Stanislava: Národní kulturní památka klášter Kladruby – projekt revitalizace „Život v řádu“, in Památky západních Čech, 8, Plzeň 2021, s. 61–84.
Novinka

Klášter Kladruby

290 Kč

Detail