V březnu začíná v Plzni jarní blok přednáškového cyklu Minulostí kolem nás

Přednáška ve sklepení domu U Zlatého slunce, sídla NPÚ, ÚOP v Plzni.

První březnové pondělí začíná jarní blok přednáškového cyklu NPÚ, územního odborného pracoviště v Plzni Minulostí kolem nás. Nabídne sedm různorodých témat.

Přednáškový cyklus, který pořádá plzeňské pracoviště Národního památkového ústavu, má za sebou první rok svého trvání. Jarní a podzimní blok této vzdělávací akce nabídl celkem 14 přednášek. První polovina byla laděna spíše archeologicky, ale zpestřila ji témata jako třeba historická móda, spojenecké nálety a husitské obléhání. Podzimní blok byl složením již pestřejší, posluchači se mohli seznámit například s elektrifikací plzeňského venkova, dílem architekta Jana Blažeje Santiniho, tendencemi v obnovách panelových domů, šibenicí v Plzni a s dalšími zajímavými tématy. Záměr seznamovat pravidelně odbornou i laickou veřejnost s naším kulturním dědictvím v jeho různorodosti, a to napříč dějinnými obdobími a oblastmi činností památkové péče, se jistě podařilo naplňovat, a územní odborné pracoviště zamýšlí v těchto akcích pokračovat. V letošním roce nabídne opět řadu přednášek, rozdělenou do dvou bloků.

Na první „jarní” přednášku se mohou posluchači těšit už 4. března; její součástí bude představení tří nových knih, ve spolupráci s kolegy z klášterů Kladruby a Plasy, spadajících pod územní památkovou správu v Českých Budějovicích. Stejně jako v loňském roce budou setkání probíhat ve středověkém sklepení domu U Zlatého slunce, sídla ÚOP v Plzni v Prešovské ul. 7, pravidelně první a třetí pondělí v měsíci, vyjma dubna, kdy se vzhledem k velikonočním svátkům termíny o týden posouvají. Začátek přednášek zůstává stejný, v 16.00 hodin. Vstup je volný. Poslední přednáška jarního bloku proběhne 3. června. 

 

Děkujeme tímto posluchačům za přízeň a samozřejmě všem přednášejícím, kteří přednáškový cyklus spoluutvářeli či budou spoluutvářet. Velmi se těšíme na další setkávání i v letošním roce!

 Informace k jednotlivým přednáškám


Přehled přednášek:
  • 4. března 2024

Mgr. Stanislava Beránková | STŘEP, OBOJEK, CITRON, DROZD. PRAMENY NOVÝCH PROHLÍDKOVÝCH TRAS KLÁŠTERŮ PLASY A KLADRUBY

V loňském roce dokončil Národní památkový ústav dvě velké památkové obnovy – v klášteře v Plasích a Kladrubech, kde vznikly také nové prohlídkové okruhy. Plaský je věnován šlechtickému rodu Metternichů a kladrubský někdejšímu řeholnímu životu tamějších benediktinů. Přednáška seznámí posluchače s procesem obnovy a rehabilitace historických interiérů a vzniku nových prohlídkových tras. Představí pestré spektrum zdrojů a pramenů, od těch písemných až po hmotné, mezi něž patří například i artefakty získané archeologickým výzkumem odpadní jímky v sídle plaského opata. 

 

  • 18. března 2024

Mgr. Karel Foud | DOŠKY MEZI PANELÁKY. SELSKÝ DVŮR U MATOUŠŮ V PLZNI-BOLEVCI – POZNÁNÍ A OBNOVA

Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci patří k předním památkám lidové stavební kultury na Plzeňsku. Má středověký původ, jeho současnou podobu mu vtiskla přestavba v průběhu prvních dvou třetin 19. století. Obytné stavení, vročené do roku 1809, patří k hodnotným příkladům tzv. lidového klasicismu. Stavba udivuje svojí velikostí i dispozičním uspořádáním. Snad proto také byla s celým dvorem prohlášena za národní kulturní památku. V roce 2007 se dvůr dostal do správy Národního památkového ústavu. V letech 2019 až 2021 proběhla jeho celková obnova, z větší části formou restaurování. Prostřednictvím řady fotografií provede mluvené slovo posluchače postupnou obnovou dvora, který je dnes zpřístupněn veřejnosti.

 

  • 8. dubna 2024

Mgr. Petr Sokol | KAPITOLY Z PREZENTACE ARCHEOLOGIE II.: ARCHEOSKANZENY – VÝLET DO MINULOSTI, NEBO POUŤOVÁ ATRAKCE?

Archeoskanzeny (archeoparky) jsou populárními turistickými cíli sázejícími na oblíbenost archeologie a tématu života v minulosti. Co od nich však jejich tvůrci a samotní návštěvníci očekávají? Jaký je a jaký by měl být jejich účel, a jak s tím souvisí způsob a kvalita jejich provedení a využití? Přednáška je analýzou silných i slabých stránek tohoto způsobu prezentace minulosti, úvahou nad přístupy k pojetí archeoskanzenů, jejich realizacemi a provozováním, a o jejich působení na návštěvníka. Ale i o významu detailu a pravdivosti, a o míře zohlednění principů památkové péče. A to vše s využitím českých i zahraničních příkladů.

 

  • 22. dubna 2024

PhDr. Viktor Kovařík | MLČENLIVÍ SVĚDCI MINULOSTI. PŘÍBĚHY RESTAUROVÁNÍ SOCHAŘSKÝCH PAMÁTEK

Tématem přednášky budou příklady zajímavých realizací restaurování vybraných sochařských děl z posledních několika let na území Plzeňského kraje. Dochované, převážně barokní sochařské památky jsou často opomíjenými, mlčenlivými svědky naší krajiny. Pokud se podaří jejich řádná obnova, je tím umožněno nejen zachování hodnot samotného díla, ale také svědectví jejich vzniku či osudů v průběhu času, která v sobě nesou, a často nejsou zcela známa. Mohou tak být předávána dále našim potomkům, již se mohou těšit jak z jejich příběhů, tak z nich samých.


 

  • 6. května 2024

PhDr. Roman Lavička, Ph.D. | STŘEDOVĚKÉ SYMBOLY VÍRY, SEBEVĚDOMÍ, SOUCITU A VDĚČNOSTI. FARNÍ KOSTEL A ŠPITÁLNÍ KAPLE V BORU U TACHOVA

Stejně jako v panoramatu většiny měst je i u farního kostela sv. Mikuláše v Boru u Tachova nepřehlédnutelným znakem kostelní věž, jejíž zvonice se od pozdního středověku stala výrazem vzrůstajícího sebevědomí městské obce a vizuální protiváhou obranné věže sousedního hradu. Ve stínu hradní a kostelní věže se rozpadá kaple sv. Jana Křtitele, kterou nechal společně se špitálem postavit Jindřich ze Švamberka, příslušník jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů v Čechách. Zapomenutý příběh špitální svatyně, původně zasvěcené příznačně sv. Alžbětě Durynské jako patronce chudých a nemocných, navíc ukazuje, že snaha pomoci druhým mnohdy přichází až s uvědoměním si vlastních slabostí, nastupujícími nemocemi a blížícím se koncem – dnes, stejně jako ve středověku.

 

  • 20. května 2024

Mgr. Lucie Romportlová | TABÁK A URBANISMUS?! BÝVALÁ TABÁKOVÁ TOVÁRNA V TACHOVĚ

Přednáška představí soubor budov areálu bývalé tabákové továrny v Tachově v rámci urbanistického a architektonického vývoje města, ve vztahu k jeho památkovému fondu. Seznámí s autorstvím jednotlivých částí areálu, jejich konstrukčním systémem i slohovým tvaroslovím. Existence areálu bude zasazena do kontextu vývoje industriálního dědictví ČR i historie města Tachova.

 

  • 3. června 2024

doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D. – Mgr. Martin Janovský, Ph.D. – Mgr. Ondřej Malina, Ph.D. | CISTERCIÁCKÁ KRAJINA PLASKÉHO KLÁŠTERA A JEJÍ SÍDELNÍ ZÁZEMÍ 

Zázemí cisterciáckého kláštera Plasy pohledem archeologie. Vyhodnocení dat leteckého laserového skenování a geochemické analýzy umožnily lépe poznat sídelní vývoj již dávno zaniklého dvora Třebokov. Pozornost bude věnována i dalším sídlům v okolí, která patřila k majetkům plaských cisterciáků.

 


 

Kdy: vždy v pondělí, pravidelně v 1. a 3. týdnu v měsíci vyjma dubna (v dubnu v 2. a 4. týdnu), od 16.00 hodin

Kde: sklepení domu U Zlatého slunce, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Prešovská 7

 

S ohledem na sklepní prostředí doporučujeme teplé oblečení či přikrývku. Nápoje na zahřátí budou zajištěny. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

-red-

Související akce

Přednáška: Střep, obojek, citron, drozd. Prameny nových prohlídkových tras klášterů Plasy a Kladruby

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Plzni

4. 3. 2024

16.00 – 17.45

Přednáška: Došky mezi paneláky. Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci – poznání a obnova

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Plzni

18. 3. 2024

16.00 – 17.45

Přednáška: Kapitoly z prezentace archeologie II.: Archeoskanzeny – výlet do minulosti, nebo pouťová atrakce?

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Plzni

8. 4. 2024

16.00 – 17.45

Přednáška: Mlčenliví svědci minulosti. Příběhy restaurování sochařských památek

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Plzni

22. 4. 2024

16.00 – 17.45

Přednáška: Středověké symboly víry, sebevědomí, soucitu a věčnosti. Farní kostel a špitální kaple v Boru u Tachova

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Plzni

6. 5. 2024

16.00 – 17.45

Přednáška: Tabák a urbanismus?! Bývalá tabáková továrna v Tachově

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Plzni

20. 5. 2024

16.00 – 17.45

Přednáška: Cisterciácká krajina plaského kláštera a její sídelní zázemí

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Vzdělávání

ÚOP v Plzni

3. 6. 2024

16.00 – 17.45