Pokyny pro návštěvníky - mimořádná opatření proti pandemii COVID-19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

U skupinových prohlídek nad 20 osob (s výjimkou dětí do 6 let) bude muset být před zahájením prohlídky splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC (antigenní) test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní v jednodávkovém či dvoudávkovém schématu,
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tzn. osoba podstoupí test s negativním výsledkem na místě.

Subjekt (NPÚ) organizující skupinovou prohlídku prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní jednu z výše uvedených podmínek, neumožní účast na skupinové prohlídce nad 9 osob.

V případě nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníku povolen vstup na skupinovou prohlídku nad 9 osob.

Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.

Návštěvník je povinen v areálu v místech, kde je vyšší koncentrace osob a není možno dodržet 1,5 m odstupy, si zakrýt dýchací cesty (respirátor bez výdechového ventilku dle vládních opatření např. FFP2) a mít je zakryté po celou dobu, kdy se nachází v místech zvýšené koncentrace osob (nádvoří, zahrada, park, hrad, zámek apod.).

Návštěvník bez zakrytých dýchacích cest nebude vpuštěn do vnitřních prostor přístupných bez průvodce a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného. Výjimku mají děti do 2 let a další dle mimořádného opatření č. 418, Příloha č. 4, odst. 3.

Vstup do vnitřních prostor je omezen na 10 m2 na návštěvníka.

Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 1,5 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení a v místech prodeje upomínkových předmětů. Návštěvníci mezi sebou musí udržovat odstup minimálně 2 m. 

Návštěvník je povinen před vstupem do pokladny a WC použít desinfekci rukou.

Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).

Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu.

Při nedodržení těchto pokynů nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, i v případě, že má uhrazené vstupné.